frasche tääle tu padersdai

frasche tääle

tu padersdai

am bärje än mjarsch

eefter e ünfermousem grute erfålg leest iir wan gary funck än sin mastridere natörlik uk 2019 wi en naten een ma frasche tääle än musiik önjbiidje. am bärje än mjarsch håt et teema foon jarling än namt jam ma aw en räis foon nordfraschlönj tu e alpe än dolomiite. tubai frasch wårt huum dideere een uk ladiinsch än tirooler tjüsch hiire, deerfor sörit di musikaalische geest aw dideere een, e bekånd söödtirooler schungster annika borsetto. di intrees as fri, en spände as wäljkiimen.

achtung: dieser abend wird nicht deutsch übertitelt, friesische sprachkenntnisse sind erforderlich!

22. feb 2019

19.00 uhr
festsaal eichhorn´s
risum-lindholm

freier eintritt